Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Świetlica mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach. Utworzona została w ramach projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, a jej działania skierowane są do dzieci w wieku szkolnym.

W świetlicy odbywają się zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne, sportowe, a nawet z arteterapii czy muzykoterapii, rozwijające pasje i talenty dzieci. Dodatkowo organizowane są imprezy, wycieczki, gry i zabawy, a także udzielane jest wsparcie dla rodziców.

Świetlica ściśle współpracuje z Placówkami Wsparcia Dziennego z Czerwionki oraz Leszczyn. Jej zadaniem jest budowanie w młodych ludziach poczucia bezpieczeństwa, uczenia umiejętności radzenia sobie z problemami, wzmacnianie własnej godności, jak i poczucia wartości swojej osoby, oraz budowanie pozytywnych relacji z ludźmi.