Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

REKRUTACJA DO PROJEKTU „REINTEGRACJA I INTEGRACJA STANOWI PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA – PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • indywidualne wsparcie reintegracyjne przewidziane dla wszystkich uczestników projektu. Ścieżka reintegracji dla środowiska lokalnego zostanie przygotowana przez zespół osób zaangażowanych w realizację projektu (doradca osobisty, psycholog, pracownik socjalny, animator lokalny). Ścieżka będzie zawierać diagnozę potrzeb, oczekiwań, barier i potencjału uczestnika projektu, cel główny i cele szczegółowe programu aktywności lokalnej, działania prowadzące do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, analizę szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron społeczności. Ponadto, wraz z psychologiem, zostanie przeprowadzony wywiad / badanie w celu określenia cech osobistych i możliwości fizycznych / zdrowotnych uczestnika projektu, diagnoza predyspozycji / preferencji oraz wsparcie w procesie zmiany.
 • aktywizacja zawodowa – wsparcie przewidziane dla 20 uczestników projektu:
 • szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje lub kompetencje zawodowe - przewidziane dla 10 uczestników projektu. Udział w szkoleniu, jego zakres oraz wymiar godzin będzie dostosowany do potrzeb danej osoby, zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji (IŚR),
 • staże zawodowe przewidziane dla 10 uczestników projektu. Udział w stażu, jego zakres oraz wymiar czasowy będzie dostosowany do potrzeb danej osoby, zgodnie z IŚR. Czas trwania stażu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące,
 • integracja społeczna i edukacja, w tym osób młodych i rodzin – w tym miedzy innymi realizacja minigrantów na rzecz społeczności lokalnej, szkolenie animator zabaw dla dzieci oraz szereg wydarzeń edukujących mieszkańców w zakresie wartości przestrzeni, dziedzictwa kulturowego obszaru oraz możliwości samodzielnego dbania o otocznie z udziałem animatora lokalnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji,
 • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

Biuro projektu mieści się w:

 • Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 35 (Lider Projektu),
 • Rybniku przy ul. Żorskiej 14/303 (Partner Projektu), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

Projekt "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs