Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta projekt „Lokalna Strategia Reintegracji” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-005

Wartość projektu: 1 904 687,40

Kwota dofinansowania: 1 809 453,03 zł

Dofinansowanie / środki unijne: 1 618 984,29 zł

Termin realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

Lider: Fundacja IMAGO

Partnerzy:  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Koło Rybnickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Przegędzy

Miejsce realizacji: subregion zachodni województwa śląskiego

Cel projektu

Wzrost samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej 100 osób (60 Kobiet, 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie narażonych na marginalizację, z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Cel będzie realizowany poprzez:

 • opracowanie ścieżek reintegracji, programów wychodzenia z bezdomności, kontraktów socjalnych dla uczestników projektu,
 • aktywizację zawodową odpowiadającą na potrzeby uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy,
 • wsparcie mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn poprzez pracę socjalną, terapeutyczną i aktywizującą do zmiany stylu życia,
 • wsparcie osób z niepełnosprawnością przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez inicjowanie między innymi działań socjoterapeutycznych na rzecz integracji osób z obszarów zdegradowanych, będących klientami pomocy społecznej.

Uczestnicy

Grupa docelowa: 100 osób powyżej 18 roku życia (60 Kobiet, 40 Mężczyzn) zamieszkałych na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, w tym minimum 90 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 50 osób z podgrup:

 • osoby bezdomne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • klienci pomocy społecznej i ich rodziny, zamieszkali na obszarach zdegradowanych.

Zadania w ramach projektu:

 • indywidualne wsparcie reintegracyjne (wsparcie doradcy osobistego oraz psychologa),
 • aktywizacja zawodowa (staże oraz szkolenia zawodowe),
 • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego osób bezdomnych (między innymi wsparcie pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień oraz radcy prawnego),
 • wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego osób i rodzin wykluczonych społecznie (między innymi wsparcie asystenta rodziny oraz psychologa).

Planowane efekty:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 20,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 20,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 20.

Projekt  konkursowy  pn. „Lokalna Strategia Reintegracji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-konkurs”