Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Siedziba administratora danych osobowych: ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Obowiązki administratora danych osobowych pełni Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "RODO").

Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa oraz wypełniania celów statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia realizację uprawnień związanych z dostępem do danych osobowych, w szczególności osoby, których dane przetwarzane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mają prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie.

Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie lub może istnieć obowiązek podania danych wynikający z określonych przepisów prawa.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych - na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Rejestr jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny), w godzinach urzędowania Ośrodka.

Kontrakt w sprawie rejestru zbiorów danych osobowych oraz naruszeń: Inspektor Ochrony Danych Wojciech Hoszek - numer telefonu +48 575 515 035 lub e-mail: iod@opsczerwionka.pl lub pisemnie na adres siedziby.