Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2a (I piętro) w przypadku uczniów do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski można składać począwszy od 1 września danego roku.

Stypendium szkolne udzielane jest w następujących formach:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach artystycznych, sportowych, języków obcych, wyrównujących deficyty rozwojowe oraz innych zajęciach poszerzających wiedzę i zainteresowania ucznia, a także wyjazdów na tzw. zielone szkoły i organizowane przez szkołę wycieczki o charakterze edukacyjnym,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tj. w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów ponoszonych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: imiennych biletów na dojazd do i ze szkoły, zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji, posiłków w stołówce szkolnej, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Dokumenty potrzebne do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 1. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przekłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. w pozostałych przypadkach:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty, przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy potwierdzający wysokość otrzymanej renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp.,
 • kopie wyroków rozwodowych, ustalających alimenty oraz przekazy pocztowe lub wyciągi bankowe dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • przekazy pocztowe lub wyciągi bankowe dokumentujące wysokość alimentów płaconych na rzecz innych osób,
 • decyzja (zaświadczenie) o przyznaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • decyzja (zaświadczenie) o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności: na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej - zaświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym; w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły, potwierdzające posiadanie statusu ucznia (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych),
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.