Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanu dokumentu,
  • nie wszystkie pliki audio-wizualne posiadają transkrypcję tekstową,
  • wybrane podstrony nie są w pełni prawidłowo sformatowane.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona jak i wszystkie powiązane stały się ostatecznie w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do strony głównej (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Stokłosa, mstoklosa@opsczerwionka.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 43 12 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ośrodka pomocy społecznej w czerwionce-leszczynach
ul. 3 maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 36B znajduje się pomiędzy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym a Krytą Pływalnią i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Pomieszczenia dla klientów (sekretariat, Dział Świadczeń Rodzinnych) znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza. Kasa znajduje się w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku brak dźwiękowo-wizualnego systemu powiadamiania alarmowego.

Na parkingu przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym - przed budynkiem w pobliżu wejścia głównego - znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku.

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
Placówka Wsparcia Dziennego
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Punkt Terenowy Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, Placówka Wsparcia Dziennego oraz Klub Integracji Społecznej znajdują się na II piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Wejście do budynku posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. W punkcie nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim. Na parkingu zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt Terenowy Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ogrodowa 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Punkt Terenowy Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach (budynek B). Pomieszczenia Punktu znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach zewnętrznych i wewnętrznych). Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować do schodów zewnętrznych, przy których znajduje się przycisk. Można nim przywołać pracownika Punktu. Brak windy i podnośnika.

Toalety nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Ks. Pojdy 35
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Placówka Wsparcia Dziennego znajduje się w Zameczku przy ul. Ks. Pojdy 35 (I piętro). Obiekt jest przystosowany do osób poruszających się na wózku. Osoby te powinny się kierować w stronę tarasu usytuowanego od strony wjazdu od ulicy ks. Pojdy. Przy tarasie znajduje się podnośnik. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku jest winda.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na większości drzwi wewnątrz budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Na parkingu znajdującym się przy ulicy Polnej zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Usług Społecznych
ul. Młyńska 21A
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Ze względu na fakt, że pomieszczenia Centrum Usług Społecznych znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować pochylnią do wejścia od strony terenu rekreacyjnego i placu zabaw.

Biuro Obsługi jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem (przy wejściu głównym) znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego, prosimy o:

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.