Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie centrum usług społecznych w czerwionce-leszczynach

Informacja o inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy budynku nieużytkowanego hotelu robotniczego zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań socjalnych (w tym 10 mieszkań chronionych) oraz pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch segmentów nieużytkowanego budynku hotelowego oraz budynku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych,
  • termomodernizację obiektu,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki plażowej,
  • wykonanie dróg manewrowych, drogi pożarowej i parkingu.

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez adaptację zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

  • efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,
  • ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego,
  • utworzenie nowej infrastruktury umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji społeczności obszaru,
  • stworzenie oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem przestrzeni publicznej.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie od nazwą „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

Wartość projektu to kwota 6 617 750,80 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 3 709 573,43 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020