Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Lokalna Strategia Reintegracji”.

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 r.

Grupa docelowa projektu to 100 osób powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, w tym: 90 osób pozostających bez zatrudnienia, osoby bezdomne, niepełnosprawne, klienci pomocy społecznej i ich rodziny.

Główne zadania projektu to:

  • indywidualne wsparcie reintegracyjne,
  • aktywizacja zawodowa,
  • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego osób bezdomnych,
  • wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Projekt  konkursowy  pn. „Lokalna Strategia Reintegracji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-konkurs”.